Bu site, site deneyimlerinizi analiz etmek, içerikleri kişiselleştirmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için Çerez(Cookie) Politikası ve KVVK aydınlatma metni sayfalarını incelemenizi rica ederiz.

TAMAM

E-Bülten ve İletişim Aydınlatma Metni

E-Bülten ve İletişim Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde korunacağını, kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurumlara ve Kanun’un öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1.     Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kişisel verileriniz, Web Sitemiz aracılığı ile elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

Toplanan Kişisel Verileriniz:

Ad-soyad, e-posta adresi ve iletişim talebinizde tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler.

2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve HukukiSebepler

Kişisel Verileriniz, tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

  • Tarafınıza E-Bülten gönderimi gerçekleştirilebilmesi
  • Web Sitemizden gerçekleştirmiş olduğunuz talebiniz doğrultunuzda tarafınızla iletişim kurulabilmesi ya da talebinizin yerine getirilebilmesi

3.    Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

4. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Siz değerli Danışanlarımız, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, http://www.vizyonpsikiyatri.com/ adresindeki formu doldurup imzalayarak, iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre, talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

İşbu aydınlatma Metinde sayılan haklarınıza ilişkin talepleriniz, kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle http://www.vizyonpsikiyatri.com/ adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ücretsiz olarak iletebiliriniz.

1. Başvuru formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile aracılığı ile Vizyon Psikiyatri & Psikoterapi Bağdat Caddesi No:270 Ak apt. D:3 Caddebostan Kadıköy / İstanbul adresine,

2. Başvuru formunu doldurup vizyonpsikiyatri@gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz.

scroll up